Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 1 godz. 30 min. temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 96 dni temu
ZASADY

GDZIE MOŻNA SIĘ REJESTROWAĆ

 1. Na przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty, egzaminy z języków obcych, zajęcia wychowania fizycznego i przedmioty nadające uprawnienia nauczycielskie obowiązują SAMODZIELNE zapisy przez Internet - przy użyciu niniejszego serwisu. I TYLKO w ten sposób. Nie jest możliwa rejestracja poza serwisem UL lub za pośrednictwem osób trzecich.

 2. Zalogowanie do UL-a i rejestracja na przedmioty możliwe są z dowolnego komputera podłączonego do Internetu - np. z prywatnego komputera lub w kawiarence internetowej.

 3. Na terenie BUW (Biblioteki Uniwersyteckiej) można korzystać ze wszystkich wolnodostępnych komputerów. Na teren BUW mogą wejść tylko osoby zapisane do biblioteki.

 4. Na terenie uczelni można korzystać z wydziałowych pracowni komputerowych lub ogólnodostępnych komputerów - np. w Audytorium Maximum lub w budynku dawnej BUW.

LOGOWANIE DO SERWISU

 1. Żeby móc uczestniczyć w rejestracji, należy zalogować się do serwisu. Logowanie wymaga podania numeru PESEL i hasła, które każdy student otrzymuje w macierzystym dziekanacie/sekretariacie.

 2. Obcokrajowcom nieposiadającym numeru PESEL przyznawany jest "sztuczny numer PESEL", który powinni podawać podczas logowania. Można go otrzymać w Biurze Współpracy z Zagranicą, w Pałacu Kazimierzowskim.

 3. Jeżeli student nie może się zalogować lub po zalogowaniu UL nie rozpoznaje studenta, winien on zgłosić się do macierzystego dziekanatu/sekretariatu z prośba o pomoc. NIE jest możliwa w tym przypadku pomoc zdalna (przez Internet, telefon itp.).

 4. Jeżeli student nie pamięta hasła, winien skorzystać z mechanizmu generowania hasła.

OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI

 1. Każda rejestracja składa się z jednej lub więcej tur. Tura to odcinek czasu, w trakcie którego studenci mogą rejestrować się na przedmioty dostępne w danej rejestracji.

 2. Niektóre tury mogą być oznaczone jako dedykowane. W każdej dedykowanej turze część lub wszystkie grupy zajęciowe oznaczone są jako dedykowane. Grupa dedykowana to taka grupa, która jest związana z określonymi programami studiów. W turze dedykowanej WYŁĄCZNIE studenci tych programów mogą się zapisać do tych grup. Wszyscy studenci mogą się natomiast zapisywać do grup, które nie zostały dedykowane żadnym programom studiów, mimo iż grupy te są dostępne w ramach tury dedykowanej.

 3. Rejestracja odbywa się w kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania limitu miejsc w grupie.

 4. Niektóre przedmioty składają się kilku typów zajęć (np. wykładów i ćwiczeń). W takim przypadku należy zapisać się osobno do grupy każdego typu zajęć (np. do grupy wykładowej i do grupy ćwiczeniowej).

 5. Punkty ECTS widoczne przy różnych zajęciach tego samego przedmiotu (identyczny kod przedmiotu) dotyczą zaliczenia całego przedmiotu czyli wszystkich zajęć (np. 2 punkty ECTS przy wykładzie i 2 punkty przy ćwiczeniach oznaczają, że za zaliczenie przedmiotu otrzymuje się 2, a nie 4 punkty ECTS).

 6. W przypadku zajęć realizowanych przez Internet rejestracja na kursy jest dwustopniowa:

  • KROK 1: rejestracja na przedmiot w serwisie UL.
  • KROK 2: zalogowanie w platformie do obsługi kursów internetowych znajdującym się pod adresem: http://kampus.uw.edu.pl/.

  UWAGA! Nie należy tworzyć nowych kont na tej platformie, lecz jedynie zalogować się za pomocą numeru PESEL i tego samego hasła, które służy do logowania się do USOSweba, UL-a i innych uczelnianych serwisów. Udział w zajęciach biorą tylko osoby zarejestrowane na dany przedmiot w UL-u i poprawnie zalogowane w platformie edukacyjnej.

ŻETONY

 1. Żeby móc uczestniczyć w rejestracji, należy mieć zdefiniowane (przez macierzysty dziekanat/sekretariat) żetony odpowiedniego typu.

 2. Typy żetonów obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim:

  • EGZ-JO - egzaminy z języków obcych,
  • EGZ-PED - egzaminy z uprawnień pedagogicznych,
  • LEK - zajęcia z języków obcych,
  • OG - przedmioty ogólnouniwersyteckie (wolnego dostępu),
  • OGP - wykłady dla cudzoziemców w CJiKPDC "Polonicum",
  • PED - przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne,
  • POL - lektoraty z języka polskiego w CJiKPDC "Polonicum",
  • WF - zajęcia wychowania fizycznego,
  • WPIA-SPEC - wykłady specjalizacyjne i konwersatoria na Wydziale Prawa i Administracji.

 3. Dla każdej tury rejestracji zdefiniowana jest maksymalna liczba żetonów, jaką można wydać w tej turze. Ma to na celu wyeliminowanie zjawiska "nadrejestracji" lub rezerwowania sobie miejsc w grupach "na zapas". Zwykle w pierwszej turze można się zarejestrować tylko na jedne zajęcia, a w następnych - na kolejne (w ramach wolnych miejsc).

 4. Jeżeli student nie przekroczył limitu wydatków na turę, a nie posiada wystarczającej liczby żetonów, to:

  • Jeżeli dla typu żetonów, które są wymagane do rejestracji na przedmiot, udostępniono w serwisie możliwość rejestracji w trybie płatnym, to UL pozwoli zarejestrować się studentowi, ale naliczy mu płatność (gotówką w PLN!) zgodnie ze zdefiniowaną odgórnie ceną jednego żetonu określonego typu. Warto zapoznać się z ceną przedmiotu (czyli ceną sumy wydanych na ten przedmiot żetonów) przed podjęciem decyzji o rejestracji w trybie płatnym.
  • Jeżeli dla typu żetonów, które są wymagane do rejestracji na przedmiot, nie udostępniono w serwisie możliwości rejestracji w trybie płatnym, to UL nie pozwoli studentowi się zarejestrować.

 5. Rejestracja na zajęcia oznacza wydanie określonej liczby żetonów (lub PLN). Jeśli student nie wyrejestruje się z zajęć w terminie, to nawet jeśli nie będzie uczęszczał na zajęcia, utraci te żetony (lub PLN) bezpowrotnie.

 6. Jeżeli student wykorzysta przypisany mu limit żetonów typu OG, a nie uzyska wymaganej programem studiów liczby zaliczonych godzin zajęć, to będzie musiał złożyć prośbę o zwiększenie limitu w sekcji studenckiej macierzystej jednostki. Decyzja może być odmowna, jeśli żetony zostały zużyte z winy studenta.

 7. Jeżeli student wykorzysta przypisany mu limit żetonów typu INNEGO niż OG, a nie uzyska wymaganej programem studiów liczby zaliczonych godzin zajęć, to będzie musiał złożyć prośbę o zwiększenie limitu w jednostce, która oferuje przedmioty powiązane z danym typem żetonów. Na przykład prośbę o zwiększenie limitu punktów typu WF należy składać w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Decyzja może być odmowna, jeśli żetony zostały zużyte z winy studenta.

 8. Wyjaśnianie spornych spraw związanych z żetonami typu OG odbywa się wyłącznie w sekcji studenckiej studenta. NIE jest możliwa w tym przypadku pomoc zdalna (przez Internet, telefon itp.).

 9. Wyjaśnianie spornych spraw związanych z żetonami typu INNEGO niż OG odbywa się wyłącznie w jednostce, która oferuje przedmioty powiązane z danym typem żetonów. Na przykład sprawy związane z punktami typu WF należy wyjaśniać w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. NIE jest możliwa w tym przypadku pomoc zdalna (przez Internet, telefon itp.). UWAGA! Wyjątkiem od tego punktu jest sytuacja opisana w punkcie następnym.

 10. Jeżeli na początku semestru przez przeoczenie nie przydzielono studentowi należnych mu żetonów, winien się on zgłosić do swojej sekcji studenckiej celem wyjaśnienia sprawy - NAWET jeżeli chodzi o żetony typu innego niż OG. Czyli np. jeżeli student na początku roku akademickiego powinien był otrzymać pewną liczbę żetonów typu WF, ale ich nie otrzymał, to NIE POWINIEN wyjaśniać sprawy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, tylko w swojej sekcji studenckiej.

GIEŁDA

 1. Niektóre rejestracje mogą podczas części lub wszystkich tur mieć włączoną opcję giełdy. Giełda polega na składaniu przez studentów ogłoszeń o tym, że chcą oni zostać zapisani do wybranych przez siebie grup, w których nie ma już wolnych miejsc (zwanych dalej grupami docelowymi).

 2. W ramach ogłoszenia można próbować zamienić z kimś innym grupę, do której obecnie jest się zapisanym (zwaną dalej grupą startową) na grupę docelową lub wybrać grupę docelową bez podawania grupy startowej (co jest równoznaczne z próbą zapisania się na nowy przedmiot).

 3. Przedmioty grupy startowej i docelowej muszą należeć do tej samej rejestracji.

 4. Grupy startowa i docelowa mogą być grupami tego samego przedmiotu lub grupami różnych przedmiotów.

 5. Można złożyć kilka ogłoszeń dotyczących tej samej grupy startowej.

 6. Nie ma gwarancji realizacji ogłoszenia.

 7. Realizacja ogłoszenia następuje natychmiast po zaistnieniu sprzyjających okoliczności (z uwzględnieniem reguły przedstawionej w punkcie następnym) - np. jeżeli student chce zamienić grupę A na grupę B, jego ogłoszenie zostanie zrealizowane, m.in. wtedy, gdy ktoś inny złoży ogłoszenie o zamianie grupy B na grupę A lub gdy ktoś wyrejestruje się z grupy B.

 8. Jeżeli zachodzą sprzyjające okoliczości, które pozwalają na realizację tylko jednego z kilku złożonych ogłoszeń, realizowane ogłoszenie złożone najwcześniej.

 9. W każdej chwili można wycofać niezrealizowane ogłoszenie.

 10. Nie można anulować zrealizowanego ogłoszenia.

 11. W każdej turze należy złożyć osobne ogłoszenia (ogłoszenie nie przechodzi automatycznie do następnej tury).

 12. W przypadku przedmiotów z darmowymi żetonami możliwa jest wymiana tylko między grupami o takim samym koszcie żetonów lub wtedy, gdy grupa startowa ma koszt wyższy niż grupa docelowa.

 13. W przypadku przedmiotów z płatnymi żetonami podczas składania ogłoszenia należy potwierdzić zgodę na dokupienie w przypadku realizacji ogłoszenia żetonów potrzebnych na zamianę grup.

 14. Jeżeli zajęcia są dedykowane, student może złożyć ogłoszenie tylko w przypadku, gdy zajęcia te są dedykowane jemu.